Το ΠΑΣΟΚ, για να καλύψει ανάγκες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών διαδικτύου, πραγματοποιεί ανοιχτή προκήρυξη για πρόσληψη δύο συνεργατών για θέματα Τεχνολογιών του Διαδικτύου από τον Ιδιωτικό Τομέα(με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου) ή με απόσπαση από τον Δημόσιο Τομέα.

Η ώρες εργασίας των συνεργατών στο ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνουν απογεύματα και Σαββατοκύριακα όποτε οι ανάγκες το απαιτούν.

Περιγραφή θέσεων:

1. Προγραμματιστής. Ο συνεργάτης θα έχει ως βασικό αντικείμενό την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη στην παραγωγή, συλλογή, οργάνωση και διάχυση του περιεχομένου που προέρχεται από τις δραστηριότητες του ΠΑΣΟΚ (Οργανώσεις, Τομείς, Βουλευτές κοκ) και γενικότερα. Αυτό περιλαμβάνει εκτός από την ανάπτυξη την τεχνική διαχείριση Διαδικτυακών Τόπων, την υποστήριξη των Τομέων και των Οργανώσεων στην αξιοποίηση του Διαδικτύου, την κατάρτιση, την υποστήριξη διαδραστικών υπηρεσιών, την σύνταξη μελετών και άρθρων κοκ.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Προγραμματισμός (Java, C/C++, & PHP-HTML/XML) – Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Linux και Windows και γνώσεις σε βάσεις δεδομένων(Microsoft SQL Server, PostgreSQL & MySQL)

2. Γνώση χρήσης εργαλείων ανάπτυξης και διαχείρισης δικτυακών τόπων (Web-sites) σε περιβάλλον Windows και Linux.

3. Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ, ή ισότιμο, Μηχανικού ή Επιστήμονα Πληροφορικής ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

2. Τεχνικός Υποστήριξης.Ο συνεργάτης θα έχει την ευθύνη τεχνικής υποστήριξης των χρηστών εφαρμογών γραφείου και την επιδιόρθωση υπολογιστών και εξοπλισμού δικτύου δεδομένων.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Εμπειρία στην χρήση εφαρμογών γραφείου( Open Office- http://openoffice.gr/ & Microsoft Office) σε περιβάλλον MS Windows και Linux. Βασικές γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Linux(http://ubuntu.gr/ ) και Windows.

2. Εμπειρία στην επισκευή υπολογιστών και εξοπλισμού δικτύου δεδομένων.

3. Πτυχίο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο AΤΕΙ, ή ισότιμο ή ΙΕΚ.

4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν βιογραφικό σημείωμα, στο e-mail: is@pasok.gr . Οι πιο κατάλληλοι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-3665-315.

Τμήμα Πληροφορικής ,Διαδικτύου & Νέων Τεχνολογιών ΠΑΣΟΚ, http://is.pasok.gr/, Νοέμβριος 2007.


_____________________________
http://list.pasok.gr/p4.html