Μόνο έναν υπολογιστή και μια σύνδεση ίντερνετ θα χρειάζεται κάποιος προκειμένου να συμμετάσχει σε πλειστηριασμό για την προμήθεια του Δημοσίου. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι συμμετέχοντες, βλέπουν στον υπολογιστή τους τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που έχει υποβληθεί και την κατάταξή τους στο διαγωνισμό. Εφόσον επιθυμούν να υποβάλλουν νέα βελτιωμένη προσφορά έχουν τη δυνατότητα να πληκτρολογήσουν το ποσό της νέας, βελτιωμένης προσφοράς τους και να δουν τη νέα κατάταξή τους. Με αυτό τον τρόπο, πέφτουν οι τιμές για το Δημόσιο…

Αυτά ανέφερε στο υπουργικό συμβούλιο ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ντίνος Ρόβλιας, παρουσιάζοντας το νέο σύστημα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών στις Δημόσιες Προμήθειες

Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης που περιλαμβάνει  και άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές, έχει ως εξής: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (eAuction) είναι ένα από τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Άλλα στάδια της διαδικασίας είναι: η ηλεκτρονική δημοσίευση (eNotification), η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών (eSubmission), η ηλεκτρονική κατακύρωση (eAward), η ηλεκτρονική παραγγελία (eOrdering), συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών καταλόγων (eCatalogues), η ηλεκτρονική τιμολόγηση (eInvoicing) και η ηλεκτρονική πληρωμή (ePayment).

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί εφαρμόζονται μόνον όταν οι προδιαγραφές των διαγωνισμών μπορούν να προσδιοριστούν με απολύτως ακριβή τρόπο. Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών παρέχει την δυνατότητα βελτίωσης των τιμών, αλλά και άλλων στοιχείων των προσφορών, μόνον όμως αν τα στοιχεία αυτά επιδέχονται αυτόματη αξιολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή να είναι προσδιορίσιμα ποσοτικά, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται αριθμητικά ή ως ποσοστά.

Περιγραφή της διαδικασίας

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ή ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και πριν από την κατακύρωση της προμήθειας. Του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού προηγείται η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών και συμμετέχουν σε αυτόν οι υποψήφιοι των οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού. Δηλαδή οι υποψήφιοι υποβάλλουν κανονικά της προσφορές τους, γίνεται η αξιολόγησή τους και μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών διενεργείται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός. Η διεξαγωγή του γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, δηλαδή μέσω συστημάτων (πλατφόρμες), που δίνουν τη δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές προσφορές.

Οι όροι διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού αναφέρονται με λεπτομέρεια στη διακήρυξη του διαγωνισμού και λαμβάνεται μέριμνα από τις αναθέτουσες αρχές ώστε όλοι οι υποψήφιοι να είναι πλήρως ενημερωμένοι και να έχουν εκπαιδευθεί σχετικά για τη χρήση της πλατφόρμας και την ηλεκτρονική υποβολή των νέων βελτιωμένων οικονομικών προσφορών τους.

Η χρήση της οποιαδήποτε ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι πολύ απλή και η υποδομή που πρέπει να διαθέτει ένας προμηθευτής για να συμμετάσχει στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό είναι μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και μία σύνδεση στο διαδίκτυο. Πολύ απλή και σύντομη είναι και η εκπαίδευση των υποψηφίων αναδόχων για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, αφού κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού οι συμμετέχοντες βλέπουν στον υπολογιστή τους μία απλή οθόνη με πληροφορίες μόνο για τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που έχει υποβληθεί και την κατάταξή τους στο διαγωνισμό. Εφόσον επιθυμούν να υποβάλλουν νέα βελτιωμένη προσφορά έχουν τη δυνατότητα να πληκτρολογήσουν το ποσό της νέας, βελτιωμένης προσφοράς τους και να δουν τη νέα κατάταξή τους.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποιοι άλλοι υποψήφιοι υποβάλλουν προσφορές ούτε ποιος είναι ο εκάστοτε μειοδότης. Αντίθετα, η επιτροπή του διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα, από την έδρα της αναθέτουσας αρχής, μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο, να έχει πλήρη γνώση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για τους συμμετέχοντες, για τις προσφορές που υποβάλλουν και για την συνολική κατάταξή τους. Το χρονοδιάγραμμα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και ο τρόπος λήξης του ορίζονται στη διακήρυξη.

Η χρήση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ενδείκνυται ιδιαίτερα στους διαγωνισμούς για προμήθειες προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες και για υλικά με κοινές τεχνικές προδιαγραφές, όπου μικρή διαφορά στην μοναδιαία τιμή καταλήγει σε σημαντικό συνολικό οικονομικό όφελος.

 

Πηγή: Eklogika.gr

Advertisements