0136.jpg ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Η έννοια της οικονομίας και του χρήματος, είναι ένα εφεύρημα των ανθρώπων με σκοπό, την διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ τους. Κατά αυτόν τον όρο, η έννοια της Οικονομίας, είναι μία σχετική έννοια, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται σε όποιο χρόνο κρίνουμε απαραίτητο, προκειμένου να επιτύχουμε τον σκοπό μας, οποίος δεν μπορεί να είναι άλλος από την ανάπτυξη και την ευημερία του Λαού.

Το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό Σύστημα, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, ακολουθεί τους κανόνες TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το TARGET2, εν πολλοίς, ορίζει τους κανόνες με τους οποίους χρεοπιστώνεται χρήμα, από ποιούς και με ποιούς όρους.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη για την χάραξη και τήρηση της χρηματοοι-κονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη και η Εθνική Κεντρική Τράπεζα κάθε Χώρας (πχ. Τράπεζα της Ελλάδος για εμάς) για την χάραξη και τήρηση της Εθνικής Οικονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει προτείνει και οι Χώρες που αποτελούν την Ευρωζώνη έχουν αποδεχθεί, την λειτουργία ενός υβριδικού χρηματοπιστωτικού μοντέλου, γνωστού ως High-Powered Money.

Το συγκεκριμένο μοντέλο, στηρίζεται αποκλειστικά σε μελλοντικές αξιώσεις που μπορεί να εγείρει ένα Κράτος, συνήθως από ανείσπρακτες οφειλές, φορολογίες και γενικά από μελλοντικά έσοδα.

Στην ουσία δηλαδή, με τεχνητό τρόπο, χρεώνει Πολίτες και Επιχειρήσεις, τιτλοποιεί τα χρέη και μετά, σε βάθος χρόνου, ρευστοποιεί τους τίτλους.

Το σύστημα αυτό λοιπόν, μπορείς να το αντιμετωπίσεις μόνο εάν χρησιμοποιήσεις τα ίδια όπλα, δηλαδή, να δημιουργήσεις το δικό σου υβριδικό High-Powered Money σύστημα, παραμένοντας εντός της ζώνης του Ευρώ για τις συναλλαγές (Εισαγωγές-Εξαγωγές κτλ) με τις υπόλοιπες Χώρες, και την όποια προστασία που χρειαζόμαστε από τον “πόλεμο” ισοτιμιών που διεξάγεται τις τελευταίες δεκαετίες και παράλληλα, να εφαρμόσουμε το μοντέλο της άϋλης χρεοπίστωση για τις συναλλαγές μας εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Βασικός στόχος της εφαρμογής αυτού του μοντέλου, είναι η σταδιακή μετάβαση σε ένα ισχυρό νέο νόμισμα, μέσα σε εύλογη χρονική περίοδο (πχ 3-5 ετών.)

Σε περίπτωση εξόδου της Κύπρου από την Ευρωζώνη, κρίνω ως καλή την ιδέα, Ελλάδα Κύπρος καθώς επίσης και όσα άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης επιθυμούν να φύγουν από το Ευρώ, να ενταχθούν στο νέο νόμισμα, πχ. τη Μεσογειακή Λίρα, η οποία θα μπορεί να περιλάβει στους κόλπους της εκτός από τις Ευρωπαϊκές Χώρες της Μεσογείου και Χώρες από τη Βόρειο Αφρική (Αίγυπτο, Μαρόκο, Τυνησία κτλ), τη Μέση Ανατολή (Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος κτλ).

Κύριος στόχος του νέου νομίσματος, θα είναι η δημιουργία μίας νέας ισχυρής και ευέλικτης οικονο-μίας που θα στηρίζεται στους δικούς της πλουτοπαραγωγικούς πόρους και θα μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Αναλυτικότερα, σχετικά με το μοντέλο που προτείνουμε:

Στην Οικονομική Θεωρία, η νομισματική βάση είναι ένας όρος, που σχετίζεται με την προσφορά χρήματος είτε σε μορφή τραπεζογραμματίων, είτε σε μορφή αξιογράφων (μετοχές, ομόλογα κτλ), είναι δηλαδή, χρήματα, υψηλής ρευστοποίησης, τα οποία υπάρχουν, είτε ως ρευστό στην αγορά, είτε είναι στα θησαυροφυλάκια των Τραπεζών, είτε διατηρούνται ως αποθεματικό των εμπορικών Τραπεζών στην Κεντρι-κή Τράπεζα.

Σύμφωνα λοιπόν, με τον κανόνα TARGET2 που εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος κατ’εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σημαντικό μέρος των χρεογράφων καθώς επίσης και Τραπεζογραμματίων παραμένουν στη φύλαξη της Τράπεζας της Ελλάδος, ως αποθεματικό, για κάλυψη των μελλοντικών αναγ-κών των Τραπεζών.

Το σύνολο των Τραπεζογραμματίων, χρεογράφων κτλ, αναφέρονται στον Ισολογισμό της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Ενεργητικό, αλλά δεν εγγράφονται στα βιβλία, σύμφωνα με τον κανόνα TARGET2.

Το μηνιαίο ύψος του Λογαριασμού Εκτός Ισολογισμού (Τάξεως) όπως λέγετε σύμφωνα με την Τρά-πεζα της Ελλάδος ανέρχεται στο ποσό των 277.080.348.749 €.

Αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα κυκλοφορούν τραπεζογραμμάτια του Ευρώ, αξίας 22,8 Δισ. από αυτά, ένα ποσό της τάξεως των 5-5,5 δισ. € είναι για τις πληρωμές μισθών των Δημοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων.

Η πρόταση λοιπόν των Ελεύθερων Πολιτών, για την Οικονομική Πολιτική είναι η ακόλουθη:

Η Ελλάδα, είναι μία Ημιαστική / Ημιαγροτκή περιοχή, που τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως από την Μεταπολίτευση και μετά, προσπάθησε να μετατοπισθεί από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, στον τριτογενή (παροχή υπηρεσιών).

Παρά το γεγονός, πως τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, παρήγαγαν και συνεχίζουν να παράγουν επιστή-μονες υψηλού επιπέδου, το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που εφαρμόζεται στη Χώρα, δεν βοηθά έτσι ώστε η Ελλάδα, να γίνει χώρος, Παροχής Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας, με αποτέλεσμα σπουδαία Ελληνι-κά μυαλά, να μεταναστεύουν και να δίνουν την προστιθέμενη αξία τους σε άλλες Χώρες.

Προκειμένου λοιπόν, να μεταβούμε με ομαλότερο τρόπο, στο νέο νόμισμα, θα πρέπει να στηριχ-θούμε κυρίως στις δικές μας δυνάμεις, δηλαδή θα πρέπει να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία κτλ) και τον δευτερογενή (μεταποίηση, βιομηχανία) και παράλληλα, να δημιουργήσου-με δομές ανάπτυξης νέων ή μη, καινοτόμων -όμως- επιχειρήσεων.

Για να πετύχουμε τον στόχο αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία θα ασκεί Διοίκηση 100% το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία θα εποπτεύει και θα αδειοδοτεί όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Χώρας.
 2. Ενίσχυση του θεσμού των Συνεταιριστικών Τραπεζών (υπό την Εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος) οι οποίοι μπορούν να γίνουν τα αποκεντρωμένα εργαλεία ανάπτυξης της υπαίθρου.
 3. Σύναψη ειδικών Διακρατικών Συμφωνιών για όσα εισαγόμενα αγαθά είναι απαραίτητα για την οικονομία και την εσωτερική κατανάλωση, για την στήριξη της οικονομίας κατά τον χρόνο μετάβασης από το ένα νομισματικό σύστημα, στο άλλο.
 4. Κοινωνικοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας (νικέλιο βωξίτης, λιγνίτης κτλ) και αξιοποίησή του μέσω συμφωνιών με εταιρίες της Ελλάδος ή μέσω Διακρατικών Συμφωνιών, με εταιρίες του εξωτερικού, με κύριο στόχο την άμεση εισροή κεφαλαίων.
 5. Αξιοποίηση της δυνατότητας παραγωγής μεταποιημένου χρυσού 9 τόνων καθ’έτος, με παράλληλη έκδοση αξιογράφων με ρήτρα χρυσού για την εισροή συναλλάγματος.
 6. Μηνιαία Έκδοση ειδικών Ομολογιακών Τίτλων, αξίας 20 δισ € πενταετούς (5) διάρκειας, συνδεδε-μένα με τους παραγωγικούς / αναπτυξιακούς δείκτες της Χώρας.

Θυμίζω, πως ο ESΜ, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και της ΕΚΤ, είναι υποχρεωμένος να αγοράζει αυτούς τους Τίτλους, θυμίζω επίσης, πως σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο πρόγ-ραμμα, που ψήφισε η Βουλή μας, υπάρχει η ρήτρα Ανάπτυξης, από την Τρόικα.

Τα συγκεκριμένα ομόλογα, θα αποπληρώνονται από το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ-λαγών. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, την ρευστότητα που ζητά η Αγορά και τον περιορισμό της αρνητικής αξιολόγησης από τους Οίκους του Εξωτερικού.

Εισαγωγή και Εφαρμογή της Άϋλης Συναλλαγής, σύμφωνα με την οποία, όλες οι συναλλαγές, εντός της Ελλάδος θα μπορούν να γίνονται ως εξής:

α.) Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος, άμεσα η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, θα αυξήσει το πιστωτικό όριο κάθε λογαριασμού που θα τηρείται σε Τραπεζικό Ίδρυμα της Χώρας κατά 40%. της αξίας των μετρητών που υπάρχουν διαθέσιμα, δηλαδή, εάν ένας λογαριασμός (καταθέσεων ή όψεως κτλ) έχει διαθέσιμα 10.000 €, η Τράπεζα της Ελλάδος αυξάνει το διαθέσιμο (άυλο) ποσό κατά 4.000 € με σκοπό την χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Προσοχή, αντίστοιχο σύστημα, εφαρμόζει και η Ελβετία με την παράλληλη κυκλοφορία Ελβετικού Φράγκου (για τις συναλλαγές Εξωτερικού) και WIR σε ισοτιμία 1:1.

Η συγκεκριμένη λοιπόν, πρόταση απαιτεί τα χρήματα να βρίσκονται σε Τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να μπορέσει να δώσει η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος το πλαφόν του 40%.

Χρήματα που φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτια, θυρίδες, κατοικίες ή οπουδήποτε αλλού εκτός Τραπεζικού λογαριασμού, θεωρούνται εκτός συστήματος και γι’αυτό δεν μπορούν να τύχουν προνομιακής αντιμετώπισης. Θυμίζω, πως η αύξηση του πιστωτικού ορίου, προέρχεται από τα Ειδικά Ομόλογα που αναφέρουμε στην παράγραφο 2.

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο μέτρο, θα “βγάλει από τα σεντούκια” χρήματα που φυλάσσονταν κατά αυτόν τον σκοπό και παράλληλα θα προσελκύσει Ξένα και Ελληνικά κεφάλαια τα οποία βρίσκονται σε Τράπεζες του Εξωτερικού, με αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη Tier2 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών.

β.) Οι πληρωμές μισθών του Δημοσίου και συντάξεων, θα γίνονται με μετρητά και επιπλέον, θα δί-δεται με την μορφή άϋλης οικονομικής ενίσχυσης, ένα ποσό της τάξεως του 40% του μισθού ή της συντά-ξεως, με σκοπό την ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας.

γ.) Οι πληρωμές όλων των εμπορικών συναλλαγών εντός της Χώρας θα πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε με την χρήση Web-Banking, είτε με τη χρήση Χρεωστικής Κάρτας που θα είναι συνδεδεμένη με τον Λογαριασμό Καταθέσεων ή Όψεως του Δικαιούχου.

δ.) Οι πληρωμές προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, θα γίνονται όπως στην παράγραφο 3γ, με την δυνα-τότητα πληρωμής των υποχρεώσεων και με μετρητά, για διευκόλυνση των συναλλασσομένων.

ε.) Στο σύνολό τους οι συναλλαγές με το σύνολο των υπολοίπων Χωρών, θα παραμείνει ως έχει, δη-λαδή οι Εισαγωγές και οι Εξαγωγές καθώς επίσης και κάθε μορφής υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, Επιχειρήσεων και Ιδιωτών θα πληρώνονται με μετρητά του Ευρώ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οι Ελεύθεροι Πολίτες, θεωρούμε, πως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα, με την εφαρ-μογή πολυνομίας και υψηλών ποσοστών φορολόγησης.

Έχει αποδειχθεί διαχρονικά, πως η προσπάθεια εφαρμογής της πολυνομίας και των υψηλών δεικτών φορολογίας, οδηγεί στην καταπάτηση Συνταγματικών Δικαιωμάτων των Πολιτών, στη μη εφαρμογή τελικά των Νόμων και στη μη πληρωμή των όποιων οφειλών έχει ο Πολίτης ή η επιχείρηση προς το Δημόσιο.

Για αυτό το λόγο, οι Ελεύθεροι Πολίτες προτείνουμε:

 1. Μείωση του Φορολογικού Συντελεστή όλων των επιχειρήσεων (Ατομικές και Εταιρίες) στο 12% επί των καθαρών κερδών υπολογιζόμενο, στο υπερβάλλων ποσό του Αφορολογήτου, δηλαδή, εάν μία Ατομική επιχείρηση έχει ετήσιο τζίρο 40.000 € και κέρδος 17.000 €, τότε ο φόρος που θα πρέπει να πληρώσει είναι 17.000 € -12.000 (αφορολόγητο)=5.000 € Χ 12% (Φορολογικός Συντελεστής)= 600 €.
 2. Επαναφορά του Αφορολόγητου ορίου στο ύψος των 12.000 € ανά άτομο και στις 50.000 € ανά οικογένεια (τετραμελή). Σε περίπτωση τριτεκνικών και πολυτεκνικών οικογενειών, το αφορολόγητο όριο του αρχηγού της οικογένειας, αυξάνεται και 8,33% ανά ανήλικο τέκνο.
 3. Εφαρμογή του Αφορολόγητου Ορίου και στις Επιχειρήσεις σύμφωνα με την Νομική τους μορφή και την κατάταξή τους σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχε-τικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημε-ρίδα L 124 της 20.05.2003] (βλ. Πίνακα ΜΜΕ).
Πολύ Μικρή Προσωπικό <10 άτομα Κύκλος Εργασιών μέχρι 2 εκ. € Ισολογισμός μέχρι 2. εκ. €
Μικρή Επιχείρηση Προσωπικό <50 άτομα Κύκλος Εργασιών μέχρι 10 εκ. € Ισολογισμός μέχρι 10.εκ.€
Μεσαία Επιχείρηση Προσωπικό <250 άτομα Κύκλος Εργασιών μέχρι 50 εκ. € Ισολογισμός μέχρι 43.εκ.€

α.) Οι Ατομικές επιχειρήσεις, θεωρούνται εκ προοιμίου πολύ μικρές γι’αυτό το αφορολόγητο όριό τους ορίζεται στις 20.000 €

β.) Οι εταιρίες όλων των Νομικών σχημάτων κατατάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία της Ευρω-παϊκής Σύστασης και λαμβάνουν τα παρακάτω αφορολόγητα όρια:

β1.) Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, με ελάχιστο όριο τις 50.000€

β2.) Μικρές επιχειρήσεις, 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, με ελάχιστο όριο τις 75.000 €

β3.) Μεσαίες Επιχειρήσεις, 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους με ελάχιστο όριο τις 100.000 €

β4.) Μεγάλες Επιχειρήσεις, 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους με ελάχιστο όριο τις 300.000 €

β5.) Πολύ Μεγάλες Επιχειρήσεις, 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, με ελάχιστο όριο τις 500.000 €

β6.) Εταιρίες Συμμετοχών (Holding), 10 % των ετήσιων κύκλων εργασιών του συνόλου των επιχει-ρήσεων που ενοποιούν ασχέτως μεγέθους επιχείρησης.

Βασική προϋπόθεση για την λήψη του αφορολόγητου ορίου από κάθε επιχείρηση, είναι η επένδυση του αφορολογήτου, στην επιχείρηση, είτε με την αγορά παγίων, είτε με την πρόσληψη προσωπικού, είτε με κάθε άλλο τρόπο κρίνει ο Επιχειρηματίας ή το Διοικητικό του Συμβούλιο ακόμη με διάθεση των κεφαλαίων για συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση μη επένδυσης του αφορολογήτου, το ποσό μεταβιβάζεται στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία και προβαίνει στους σχετικούς καταλογισμούς.

 1. Απλούστευση ακόμη περισσότερο του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (ΚΦΑΣ) με παράλληλη κατάργηση κάθε μορφής θεώρησης Βιβλίων ή Εγγράφων (Τιμολογίων Πώλησης, Δελ-τίων Αποστολής κτλ) και εφαρμογή ενός πιό απλού μοντέλου, με την έκδοση Τιμολογίων και Δελ-τίων Αποστολής, που θα φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα της επιχείρησης και την υπογραφή του εκδότη.
 2. Εφαρμογή του Συμψηφιστικού Τιμολογίου στις συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Είναι πολλές οι επιχειρήσεις, οι οποίες συναλλάσσονται μεταξύ τους και στο τέλος συμψηφίζουν τις όποιες οφειλές τους. Από τη στιγμή λοιπόν, που οδεύουμε προς την ηλεκτρονική καταβολή των οφειλών, είναι σκόπιμο, να εφαρμοσθεί η συγκεκριμένη μορφή Τιμολογίου, η οποία και θα διευκολύνει τις συναλλα-γές των επιχειρήσεων και θα αφαιρέσει όγκο εργασίας από τις Δ.Ο.Υ.

 1. Επιπλέον μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων με σκοπό τη μείωση της ανεργίας, για την πρόσληψη εργαζομένων σύμφωνα με τα παρακάτω:

α.) 0,05% για κάθε πρόσληψη εργαζομένου ηλικίας μέχρι 30 ετών

β.) 0,08% για κάθε πρόσληψη εργαζομένου ηλικίας μέχρι 35 ετών

γ.) 0,11% για κάθε πρόσληψη εργαζομένου ηλικίας μέχρι 40 ετών

δ.) 0,15% για κάθε πρόσληψη εργαζομένου ηλικίας μέχρι 45 ετών

ε.) 0,50% για κάθε πρόσληψη εργαζομένου ηλικίας μέχρι 50 ετών

στ.) 1,00% για κάθε πρόσληψη εργαζομένου ηλικίας μέχρι 55 ετών και

ζ.) 1,50% για κάθε πρόσληψη εργαζομένου ηλικίας άνω των 55 ετών

Για την διατήρηση ενός δίκαιου μοντέλου, που θα αποτρέπει την ανισομερή κατανομή μεταξύ Νέων και Παλαιών εργαζομένων, είναι ανάγκη να υπάρχει ποσόστωση για κάθε έτος εργασίας του εργαζόμενου, αντιστρόφως ανάλογη των συντελεστών που αναφέρονται πιό πάνω.

 1. Εφαρμογή ενός συντελεστή Φ.Π.Α. ύψους 10% για το σύνολο των επιχειρήσεων, 5% για τις επιχει-ρήσεις του κλάδου της εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ κτλ) και 2% στα προϊόντα διατροφής. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, τονώνουμε άμεσα τον Ναυτιλιακό και Τουριστικό μας κλάδο και στηρί-ζουμε εν τοις πράγμασοι, την εγχώρια Αγροτική παραγωγή.
 2. Πληρωμή του ΦΠΑ άμεσα προς την Εφορία, με χρέωση του αντίστοιχου ποσού από τον Τραπεζικό Λογαριασμό του πελάτη και με την υποχρέωση απόδοσης από την Τράπεζα.

Με αυτόν τον τρόπο, παύουν οι Επιχειρήσεις να είναι οι εισπράκτορες της Εφορίας, προστατεύεται ο επιχειρηματίας από έκνομες ενέργειες, αποσυμφορίζονται τα Δικαστήρια από την εκδίκαση υποθέσεων μη απόδοσης ΦΠΑ και το σημαντικότερο, το Ελληνικό Κράτος, έχει άμεσα ρευστά διαθέσιμα.

 1. Το φθηνό αγροτικό προϊόν, δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την στέρηση πολύτιμων πόρων από το Κράτος, όπως η επιστροφή του ΦΠΑ, η οποία γίνεται προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγω-γής. Επίσης, η επιστροφή αυτό του Φόρου, οδηγεί τους αγρότες και τους Λειτουργούς του Δημοσίου σε έκνομες πράξεις όπως έκδοση εικονικών τιμολογίων, ή τιμολογίων αυξημένων πάνω από τη συνολική παραγωγική ικανότητα των στρεμμάτων που καλλιεργεί ο αγρότης.

Για αυτόν το λόγο, είναι επιβεβλημένη η Κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά και γεωργικά προϊόντα, στην πηγή της παραγωγής (χωράφι, στάβλο κτλ). Έτσι με αυτόν τον τρόπο, προστατεύουμε τον αγρότη από τον ενδεχόμενο διάπραξης αδικήματος, μειώνουμε το κόστος παραγωγής και παράλληλα, αυξάνουμε τους πόρους στην Οικονομία.

 1. Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών στα καύσιμα, κατά 50%, όλων των επιχειρήσεων πώλησης καυσίμων, της παραμεθορίου περιοχής, με στόχο την τόνωση της τοπικής αγοράς και την σταδιακή αποφυγή εκροής κεφαλαίων από την Χώρα.
 2. Άμεση κατάργηση όλων των Φορολογικών διωκτικών Νόμων και Μέσων και δημιουργία ειδικού Ποινολογίου το οποίο θα καταλήγει σε περίπτωση πολλαπλών παραβάσεων, σε άρση της Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος ή της Άδειας Λειτουργίας.
 3. Κατάργηση του Νόμου 4050/2012 και άμεση αποκατάσταση των Ομολογιούχων που κατείχαν ομόλογα και αξιόγραφα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα μείωσης του Δημοσίου χρέους (PSI), με άμεση επαναφορά τους στην προτεραία κατάσταση και με την απόδοση αντίστοιχων τίτλων.
 4. Κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος, ως ενός ιδιαιτέρως άδικου και αναχρονιστικού Νόμου.
 5. Κατάργηση της Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Στην σύγχρονη Ελλάδα, χρειαζό-μαστε τις επιχειρήσεις σε διαρκή κίνηση και δράση, χρειαζόμαστε την προστιθέμενη αξία, μεγάλη ή μικρή κάθε επιχείρησης.
 6. Κατάργηση της Έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και αντικατάσταση του, με έκδοση Επιταγής του συμμετέχοντα, υπέρ του Φορέα που διενεργεί τον Διαγωνισμό.
 7. Κατάργηση του

α.) Τέλους ΕΕΤΗΔΕ γνωστού και ως “Χαράτσι Βενιζέλου”

β.) Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων και του

γ.) Τέλους Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που πληρώνει ο Ελληνικός Λαός, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ, ως Ανώνυμη Εταιρία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να μεριμνήσει για την κάλυ-ψη των υποχρεώσεών της από δικούς της πόρους και όχι να τις μεταβιβάζει στους πολίτες.

 1. Ως Ελεύθεροι Πολίτες, οφείλουμε να στηρίξουμε και να τονώσουμε τον Θεσμό της Οικογένειας καθώς επίσης και να μειώσουμε το φαινόμενο της υπογεννητικότητας που πλήττει τελευταία την Πατρίδα μας.

Η μητρότητα και η πατρότητα, είναι ένα σπουδαίο γεγονός στη ζωή κάθε ανθρώπου και για αυτό θα πρέπει να προασπίσουμε το Δικαίωμα κάθε παιδιού στη Ζωή, την Εκπαίδευση, τη Μόρφωση, την Παιδεία και τον Πολιτισμό, μέσα από ένα δίκαιο Φορολογικό Σύστημα, άμεσα ανταποδοτικό.

Γι’αυτό το λόγο, προτείνουμε, κάθε Ελληνίδα που θα γεννά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Μαιευτήριο, να λαμβάνει υπό την μορφή ενίσχυσης, το ποσό των 3.500 € ανά τοκετό συν 250 € το μήνα ανά τέκνο, μέχρι την ενηλικίωσή του, εκ των οποίων τα 75 € θα καταβάλλονται στην οικογένεια και τα 175 €, θα κατατίθεν-ται σε Αποταμιευτικό Λογαριασμό με Δικαιούχο το παιδί, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, ως ενήλικας.

 1. Η εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας και της Κοινωνικής συνοχής, πρέπει να είναι το βασικό ζητούμενο. Η κοινωνική δυσαρέσκεια λόγω της επιβολής άδικων Νόμων, μπορεί να φέρει άγνωστα αποτελέσματα και σε κάθε περίπτωση δεν βοηθά τον σκοπό μας, δηλαδή, τη δημιουργία ενός συνεκ-τικού, συμπαγούς Κράτους, όπου όλοι θα τηρούν τους Νόμους, και η Δημόσια Διοίκηση, θα λει-τουργεί για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος αλλά και του Κοινού Καλού.

Με γνώμονα τα παραπάνω, θεωρούμε δεδομένη την ανάγκη Ίδρυση ενός Ταμείου Κάλυψης Εθνικών (Αστικών) Οφειλών (ΤΑ.Κ.Ε.Ο) το οποίο και θα αναλάβει τη στήριξη όλων Φορολογουμένων που θα ζητή-σουν την αρωγή του.

Κύριος σκοπός του ΤΑ.Κ.Ε.Ο. θα είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς τους Ιδιώτες και τις Ατομικές Επιχειρήσεις/Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις προκειμένου να καλύψουν τις οφειλές τους, ληξηπρόθεσ-μες ή μη, προς τις Τράπεζες, το Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Το ΤΑ.Κ.Ε.Ο, θα είναι Ανεξάρτητος Φορέας, που θα εποπτεύεται από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και θα λογοδοτεί ανά εξάμηνο ή έτος, αποκλειστικά, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Το Αντικείμενο των εργασιών του Ταμείου, θα είναι η εξαγορά δανείων και οφειλών ιδιωτών, των Ατομικών Επιχειρήσεων και των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, από τις Τράπεζες, το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, με στόχο τη διασφάλιση της Κοινωνικής ειρήνης και της προστασίας της ατομικής και οικογενειακής περι-ουσίας από κάθε μορφής κινδύνου (έκδοση διαταγών πληρωμής, πλειστηριασμοί, κατασχέσεις κτλ).

Βασική προϋπόθεση για την εμπλοκή του Ταμείου, θα είναι η αίτηση του Πολίτη ή του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης, προς το Ταμείο για βοήθεια και η υπογραφή ενός Συμφωνητικού που θα ανα-φέρει ρητά, πως ο αιτών, ζητά την οικονομική βοήθεια του Ταμείου και δέχεται να αποπληρώσει την οφειλή του προς το Ταμείο με ετήσιο επιτόκιο 0,75%. Το επιτόκιο του Ταμείου, θα προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού. Το εκάστοτε υπολειπόμενο κεφάλαιο, θα ανατοκίζεται κάθε έτος.

Προς αποφυγή περιπτώσεων καταδολίευσης, προτείνουμε το Ταμείο να τηρήσει τα παρακάτω μέτρα:

α.) Έλεγχος Οικογενειακών και Εισοδηματικών κριτηρίων σε βάθος 10ετίας, για τη δημιουργία προ-φίλ αξιολόγησης του αιτούντα από το Ταμείο.

β.) Δημιουργία Ειδικού Αφορολογήτου, το οποίο θα αυξάνεται αντίστοιχα με το ποσό της δόσης που κατέβαλε ο Πολίτης ή η Επιχείρηση. Το ποσό αυτό του Ειδικού Αφορολογήτου, θα προστίθεται στο Οικογε-νειακό ή στο Εταιρικό Αφορολόγητο.

γ.) Έκδοση Αποταμιευτικού Τίτλου, συνδεδεμένου με το μηνιαίο ποσό καταβολής. Με την καταβολή και της τελευταίας δόσης, ο Πολίτης ή η Επιχείρηση, θα λαμβάνει ως επιβράβευση, ποσοστιαίο μερίδιο από τον Αποταμιευτικό Τίτλο. Τα ποσά και τα ποσοστά, θα εξειδικευθούν αργότερα.

δ.) Το Ταμείο, για κάθε πληρωμή που θα λαμβάνει από τον Πολίτη ή την Επιχείρηση, θα αφαιρεί έξτρα, 1% από το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

ε.) Σε περίπτωση αδυναμία κάλυψης μίας έως έξι δόσεων, το Ταμείο αναλαμβάνει να πληρώσει τις δόσεις και επανεξετάζει τα οικονομικά στοιχεία του Πολίτη ή της επιχείρησης.

στ.) Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας καταβολής οποιασδήποτε δόσης, το Ταμείο, μετά από αίτη-ση του Δικαιούχου, αναλαμβάνει να αξιολογήσει το αίτημα με βάση τα χρηματοοικονομικά κριτήρια, και την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα και να εφαρμόσει εάν το κρίνει ορθό, το μέτρο της Σεισάχθειας και να διαγράψει οριστικά την οφειλή από το αρχείο της.

ζ.) Σε περίπτωση που Πολίτης ή Επιχείρηση, δολίως βρέθηκαν σε κατάσταση αδυναμίας, τότε το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού, μεταβιβάζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, ως οφειλή προς το Δημόσιο και παράλληλα κινούνται οι διαδικασίες άσκησης Ποινικής δίωξης.

η.) Το περιουσιακό στοιχείο για το οποίο ο Πολίτης ή η Επιχείρηση, ζητά την βοήθεια του ΤΑ.Κ.Ε.Ο μένει δεσμευμένο Υπέρ του Ταμείου και καμία Πράξη αγοραπωλησίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χω-ρίς τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη του ΤΑ.Κ.Ε.Ο.

θ.) Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δικαιούχου, να επιλέξει ανάμεσα στη δημιουργία Ειδικού Αφορολόγητου ορίου, ή της συμμετοχής του στο Αποταμιευτικό πρόγραμμα ή ακόμη και να κάνει συνδυασ-μό των δύο.

Το ΤΑ.Κ.Ε.Ο., είναι ένα σύγχρονο χρηματοοικονομικό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να λειτουρ-γήσουμε ως παράδειγμα για μίμηση, δηλαδή το καλό Κράτος, που βοηθά τους Πολίτες του να βγουν από την προσωπική τους κρίση, αλλά και το Κράτος που τιμωρεί κάθε δόλια πράξη.

Με αυτό το Ταμείο, ελπίζουμε να πετυχαίνουμε, μείωση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών, ουσιαστική, πραγματική ρευστότητα στις Τράπεζες και τα Δημόσια Ταμεία και το σημαντικότερο, δίχτυ ασφαλείας για την Ελληνική Κοινωνία, αφού θα εκλείψει ο κίνδυνος εκποίησης της Περιουσίας του.

Η κάλυψη των κεφαλαίων του ΤΑ.Κ.Ε.Ο., θα προκύψει από το Ειδικό Ομόλογο που αναφέραμε στην παρ. 2 του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ακίνητη περιουσία, υπήρξε διαχρονικά για την Ελληνική Κοινωνία μία ιερή επένδυση.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των Ακινήτων, δοκιμάζεται περισσότερο -ίσως- από κάθε άλλο κλάδο της Οικονομίας, γι’αυτό είναι σκόπιμο, προκειμένου να τονώσουμε την Κτηματαγορά, να προ-βούμε σε άμεσα και δυναμικά μέτρα όπως

 1. Η Κατάργηση του Πόθεν Έσχες,
 2. Η μείωση του ΕΤΑΚ
 3. Η μείωση των Αντικειμενικών Ζωνών κατά 40%
 4. Η μείωση των Εμπορικών Συντελεστών κατά 50%
 5. Η αύξηση των Μειωτικών Συντελεστών Παλαιότητας κατά 20%
 6. Κατάργηση της Φορολογίας σε όλα τα Γεωτεμάχια, άνευ ουσιαστικής αξίας που έχουν χαρακτηρισθεί ως:

α). Χέρσο/Ακαλλιέργητο

β.) Βραχώδες/Επικλινές

γ.) Ανεντόπιστο

δ.) Δασώδες

Βασικός μας στόχος, όπως θα παρατηρήσατε, δεν είναι απλά να βάλουμε μπρος τη μηχανή της Οικο-νομίας, αλλά κυρίως να θέσουμε τα θεμέλια για την Ανάπτυξης μιάς Νέας Οικονομίας, όπου το Κράτος δεν είναι τιμωρός ή επιχειρηματίας, αλλά η είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία αναπτύσσονται επιχειρήσεις, οικογένειες, ανθρώπινες ζωές, προστατευμένες από κάθε μορφής κίνδυνο.

Επίσης, στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να καταδείξει πως η μη απόδοση φόρου, με χαμηλό συντελεστή, στην ουσία είναι μία ανόητη πράξη που πλήττει πρώτα και κύρια αυτόν που διαπράττει αυτή την πράξη και μετά το Κοινωνικό Σύνολο.

Αντώνης Κωνσταντίνου, Τομεάρχης Οικονομικού

Advertisements